Grade 11 Educators

This series of short videos and the accompanying text resources covers the section in Grade 11 CAPS that deals with the consequences when Pseudo-scientific Ideas of Race became integral to government policies and legislation in the 19th and 20th Centuries.

How this history has links to South Africa and its importance in this country.

These units are to be used as an aid to educators and learners. Each unit is short and covers the basics of the topic. We have given websites for educators and learners on the written resources to visit and deepen their knowledge. 

Overview

Short videos downloadable to WhatsApp and available on our YouTube site as:

 • MP4s the links are available at the end of each unit
 • Print Resources which cover what was done in the videos, with questions to think about as well as websites for further study

The units cover the following:

 • Theories of Race, Social Darwinism and Eugenics which were widespread in the 19th century. We explore how these ideas developed and how different countries applied them.
 • We discuss the unscientific bases on which these theories rested.
 • We briefly cover how modern science (Genome Project – mapping of human DNA) disproves any biological basis for race.
Case Studies

Case study Australia in 19th Century: and how they applied Eugenic policies to indigenous Australians

 • Keeping Australia “white” through immigration policies
 • Breeding “blackness” out

Case Study Nazi Germany in 20th Century: and how Nazi racial ideology underpinned their policies and practices.
Using Stanton’s Ten Stages of Genocide we look at:

 • The creation of a racial state in Germany
 • Applying Defining the German nation in relation to the ‘other’; 
 • Applying racial and eugenics laws and policies – purifying the nation;
 • Groups targeted for having impure blood: Jews, Roma and Sinti (gypsies), dark-skinned German people and the disabled
 • How this led to the genocide known as the Holocaust
Unit Synopses

All units offer the following:

  • Video lesson
  • Print material of the video lesson (this can be used with or without the video) with questions for learners and additional resources
  • An Educator Guide Document providing additional information, suggested answers to questions, and ideas for enrichment. This document is intended for Educator use only
  • All video and print material is available in Afrikaans

Unit 1 synopsis

This is an overview and introduction to the pseudoscience of Race Theory and the Pseudo-science of Eugenics, the contexts in which they occur, and why it is important to study this in South Africa today.

Unit 2 synopsis

Analyses the pseudo-science of race and Social Darwinism in more depth, and assesses the consequences of these ideas for the world.

Unit 3 synopsis

This unit focuses on, and seeks to deepen, our understanding of the pseudo-science of Eugenics, where and how it took root and how it was viewed and implemented.

Unit 4 synopsis

This unit examines Australia as a case study for racial and eugenicist policies in the late 19th and early 20th Centuries.

Unit 5 synopsis

This unit begins the case study of Nazi Germany, looking at the rise of Nazism, the racial ideology in Nazi Germany and how Nazi Germany used Eugenics to underpin their racial state.

Unit 6 synopsis

Continuing with case study Nazi Germany, this unit deals with how Nazi Germany escalates forced sterilisation policies against the disabled family members of so-called “pure’ Germans and the start of Nazi Germany’s “euthanasia” programmes.

Unit 7 synopsis

Continuing with case study Nazi Germany this unit deals with the concept of genocide. We look at stages 1-7 of Stanton’s Ten Stages of Genocide and the prelude to the genocide of the Jews of Europe (the Holocaust).

Unit 8 synopsis

In this the final unit we look at stages 8-10 of Stanton’s Ten Stages of Genocide, the genocide of the Jews of Europe (The Holocaust) and the connections to be made between this history, Apartheid South Africa and Democratic South Africa.

Educator Guides

Download

Unit Videos for sharing on WhatsApp (EN):

Graad 11 Opvoeders

Die Cape Town Holocaust & Genocide Centre is opgewonde om die 8 eenhede van die Graad 11 KABV (CAPS) aan te bied soos volg:

Idees van ras in die laat 19de en 20ste eeu – Wat was die gevolge toe die pseudo-wetenskaplike idees van ras ‘n integrale deel van regeringsbeleid en wetgewing gevorm het in die 19de en 20ste eeu?

Gevalle-studie: Australië en die Australiese inboorlinge; Nazi-Duitsland en die Holocaust.

Hierdie eenhede  moet gebruik word as hulpbronne vir onderwysers  en leerlinge. Elke eenheid is kort en saaklik en dek die basiese inhoud van die onderwerp. Ons het webwerwe verskaf sodat onderwysers en leerders die hulpbronne kan gebruik om hul kennis uit te brei .

oorsig

Kort video’s wat afgelaai kan word op WhatsApp en beskikbaar op ons YouTube-webwerk as:

 • MP4’s die skakel is beskikbaar aan die einde van elke eenheid
 • Drukwerk Bronne wat die inligting bevat wat gedek is in die video’s, met vrae om oor na te dink sowel as webtuistes vir verdere inligting

Die eenheide dek die volgende:

 • Teorieë oor Ras, Sosiale Darwanisme en Eugenetika wat in die 19de eeu wydverspreid was. Ons ondersoek hoe hierdie idees ontwikkel het en hoe verskillende lande dit toegepas het.
 • Ons bespreek die onwetenskaplike basis waarop hierdie teorieë berus.
 • Ons bespreek kortliks hoe modern wetenskap (Genoomprojek – kartering van menslike DNA) enige biologiese basis vir ras weerlê.
gevallestudies

Australië in die 19de eeu: hoe hulle die Eugenetika beleid op Australiese Inboorlinge toegepas het

 • Hou Australië ‘wit’ deur immigrasie beleid
 • Beleid om ‘swart uit te teel’

Gevalle studie Nazi-Duitsland in 20ste eeu: hoe Nazi rasse-ideologie hul beleid en praktyke ondersteun.

Die gebruik van Stanton’s se Tien Stappe van Volksmoord (Genocide) kyk ons na:

 • Die skepping van ‘n rassestaat in Duitsland
 • Toepassing op die definiëring van die Duitse volk as ‘n beslissing teenoor die ‘ander’;
 • Toepassing van wette en beleid rakende rasse-en eugenetika om die volk te suiwer;
 • Groepe word geteiken wat onsuiwer bloed: Jode, Roma & Sinti (gypsies); donker-kleurige Duitsers en gestremdes
 • Hoe hierdie volksmoord (genocide) tot gevolg gekom het bekend as die Holocaust.
eenheid sinopses

Al die eenhede bied die volgende aan: 

 • ‘n Video – les
 • Gedrukte hulpbronne vir die video-lesse (dit kan gebruik word met of sonder die video’s). Vrae word verskaf vir die leerlinge en ‘n lys van addisionele hulpbronne.
 • ‘n Opvoedersgids wat addisionele informasie, vrae en voorgestelde antwoorde, bykomende idees vir verryking bevat. Die gids moet slegs deur die onderwyser gebruik word.
 • Al die gedrukte material is ook in Engels beskikbaar.

SAMEVATTING 

Eenheid 1 

Dit is ‘n oorsig van en inleiding tot die pseudo-wetenskappe van ras en Eugenika, die konteks waarin dit plaasvind en hoekom dit belangrik is om dit vandag in Suid-Afrika te bestudeer.  

Eenheid 2  

Meer volledige analise van die pseudo-wetenskap van ras en Sosiale Darwinisme.  Die eenheid bestudeer en bereken die gevolge van hierdie idees op die menslike samelewing.  

Eenheid 3  

Hierdie eenheid fokus op en streef om die begrip van die pseudo-wetenskap van Eugenika te verbeter. Die oorsprong van die beweging – waar en hoe dit ontstaan het, hoe dit aanskou en toegepas / geimplementeer was.  

Eenheid 4  

Australie word in hierdie eenheid as ‘n gevalle-studie van rassistiese en eugenetiese beleide in die laat 19de en vroee 20ste eeu behandel.  

Eenheid 5  

Die gevalle-studie van Nazi-Duitsland, sowel as die opkoms van Nazisme, hul rasse-ideologie en hoe die Nazi’s dibeginsels van Eugenika toegepas en regverdig het in Duitsland, word in die eenheid gedek. 

Eenheid 6  

Die oorgang van geforseerde sterilisering van sogenaamde suiwer’’ Duitsers en ander “ongeskiktes’’ tot die aanvang van die genadedood’’ program van gestremdes word in die eenheid behandel. 

Eenheid 7  

In hierdie eenheid word daar uitgebrei op die gevalle-studie van Nazi-Duitsland. Die konsep van volksmoord word gedek. Hier kyk ons na fases 1 – 7 van Stanton se 10 fases van Volksmoord en die voorspel tot die volksmoord van die Joodse bevolking van Europa (die Holocaust). 

Eenheid 8 

In hierdie laaste eenheid word fases 8 – 10 van Stanton se se 10 Fases van Volksmoord voltooi, die volksmoord van die Jode in Europa (die Holocaust) en die skakels tussen die hoofstuk in wereldgeskiedenis, Apartheid Suid-Afrika en Demokratiese Suid-Afrika word gedek. 

Opvoedersgids

Download

Eenheidsvideos om te deel op WhatsApp (AF): Download

Units / Eenhede

Gr 11 - 1
Gr 11 - 2
Gr 11 - 3
Gr 11 - 4
Gr 11 - 5
Gr 11 - 6
Gr 11 - 7
Gr 11 - 8